Menelaos Katafigiotis

Gallery A - Index 0021

Oil on Canvas
Go to previous image Gallery Menu Go to next image