Menelaos Katafigiotis

Gallery A - Index 0029

Oil on Canvas
Go to previous image Gallery Menu Go to next image