Menelaos Katafigiotis

Gallery B - Index 0047

Oil on Canvas
Go to previous image Gallery Menu Go to next image