Menelaos Katafigiotis

Gallery B - Index 0053

Oil on Canvas
Go to previous image Gallery Menu Go to next image