Menelaos Katafigiotis

Gallery B - Index 0054

Oil on Canvas
Go to previous image Gallery Menu Go to next image